وبلاگ شخصی حاج علی عسگری بنام آنکه هر چه داده رحمت است و هر چه نداده حکمت.از این که خداوند سبحان یاری و عنایت فرمود تا بتوانم مطالب این کتاب را گفته و گرد آوری نمایم بیش از پیش شاکر و شکر گذارم.امیدوارم که این کتاب مورد پسند و استفاده قرار بگیرد و اشکالات آن را به بزرگواری خودتان صرف نظر فرمایید و راهنمایی روشن گرانه خود را از این حقیر دریغ نفرمایید انشااله. دعا گوی شما علی عسگری گاهی گمــان نمـی کنـی و مـی شـود گاهی نـمـی شــود کــه نـمـی شــود گاهی هـزار دوره دعـا بی اجـابت است گاهی نگفته قـرعه به نام تـو مـی شود گاهی گدای گدایی و بخت با تـو نیست گاهی تمـام شهـر گـدای تـو مـی شود تاریخ افتتاح وبلاگ :1393/03/15 http://goodarzinejad.mihanblog.com 2018-04-26T00:29:17+01:00 text/html 2014-12-28T09:09:29+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد دنیای بی وفا http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/62 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:48.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دنیا وفاداری نکرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:48.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 480;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:47.9%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="47%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دانی &nbsp; که&nbsp; دنیا&nbsp;&nbsp; بر کسی&nbsp; هرگز&nbsp; وفاداری&nbsp; نکرد <br> از روز اول تا&nbsp; ابد کارش&nbsp; جفا&nbsp; بود&nbsp; و&nbsp; فریب<br> کار&nbsp; جهان&nbsp; بی‌ وفا&nbsp; غیر&nbsp; از&nbsp;&nbsp; تبه‌کاری &nbsp; نبود <br> در حیرتم زین&nbsp; ماجرا&nbsp; تا&nbsp;&nbsp; بود&nbsp;&nbsp; این&nbsp; عالم&nbsp; بپا<br> در چهره‌ی پیر&nbsp; و&nbsp; جوان&nbsp; جز&nbsp; غم &nbsp; نمی‌بینم&nbsp; دمی <br> از این گلستان هر گلی&nbsp; روئید بر گلزار عمر <br> بر جان&nbsp; پر&nbsp; بار&nbsp; علی رحمی&nbsp; نکرد&nbsp; این&nbsp; بی‌&nbsp; وفا<br> بیدار باش ای عسگری از خواب غفلت &nbsp; درگذر<br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b></p> </td> <td style="width:4.16%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="4%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> </td> <td style="width:47.94%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="47%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">بر&nbsp; شاه و مسکین&nbsp; و غنی&nbsp; یک&nbsp; جو&nbsp; وفاداری نکرد<br> بر&nbsp; پیر&nbsp; و &nbsp; برنا&nbsp;&nbsp; او&nbsp; دمی غیر&nbsp; از&nbsp; جفا&nbsp; کاری نکرد <br> بر&nbsp; هیچ کس&nbsp; این&nbsp; بی‌وفا&nbsp; هرگز وفا داری نکرد <br> برنسل آدم این فلک هرگز&nbsp; مددکاری نکرد <br> یا رب چه سودائی است آن کز&nbsp; او&nbsp; خریداری نکرد<br> جز &nbsp; تیشه&nbsp; بر&nbsp; ریشه&nbsp; زدن&nbsp; یکدم نگهبانی&nbsp; نکرد <br> دیدی&nbsp; به آل مصطفی&nbsp; او&nbsp; هم&nbsp; وفاداری نکرد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><br> فرصت غنیمت&nbsp; دان که وی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>با کس <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span> وفاداری&nbsp; نکرد <br style="mso-special-character: line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%">&nbsp;</span></b></p> text/html 2014-12-28T08:32:27+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد امام حسن عسگری(ع) http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/61 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:48.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;text-transform:uppercase" lang="FA"><img src="http://s5.picofile.com/file/8160175484/samarra1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:48.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;text-transform:uppercase" lang="FA">سامرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 480;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:47.96%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="47%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">خاک&nbsp; غم بر سر&nbsp; کنید ای&nbsp; شیعیان&nbsp; دل&nbsp; شد&nbsp; کباب<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مدفن هر&nbsp; دو&nbsp;&nbsp; امامان&nbsp; را&nbsp; زدند&nbsp; آتش زکین<br> شد دلم خون از &nbsp; جفای خصم &nbsp; بی‌ایمان&nbsp; ولی <br> ای گل نرگس &nbsp; به&nbsp; حقّ&nbsp; صاحب &nbsp; تیغ &nbsp; دو&nbsp; سر<br> ما ز&nbsp; بی‌ دینان&nbsp;&nbsp; عالم خون &nbsp; دل خوردیم&nbsp; بسی <br> ما&nbsp; به&nbsp; درگاه&nbsp; تو&nbsp; می‌نالیم خدا&nbsp; شب تا&nbsp; سحر<br> مدفن&nbsp; هر&nbsp; دو&nbsp; امامان&nbsp;&nbsp; هادی&nbsp; و&nbsp; با عسگری <br> عسگری گر خون بگرید&nbsp; زین مصیبت&nbsp;&nbsp; هیچ &nbsp; نیست<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دشمن بی‌دین بداند جان‌نثاران حسین<br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;text-transform:uppercase"></span></b></p> </td> <td style="width:4.04%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="4%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;text-transform:uppercase">&nbsp;</span></b></p> </td> <td style="width:48.0%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="48%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">از&nbsp; جفای ناکسان گردیده سامرا خراب<br> باز دیدم خشم دشمن&nbsp; در&nbsp; خیام بوتراب<br> تا&nbsp; به&nbsp;&nbsp; کی &nbsp; باید&nbsp; بماند این&nbsp;&nbsp; رذالت&nbsp; بی‌جواب <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>کن &nbsp; مدد&nbsp;&nbsp; ما&nbsp; را&nbsp; در&nbsp; این غوغا دگر&nbsp; بر کش&nbsp; نقاب<br> چشم در&nbsp; راه توایم ای&nbsp; گوهر دشت سراب<br> تا کنی ویران سرای دشمنان بو‌تراب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br> شد خراب از کین دشمن قلب ما در التهاب<br> جان شیرین زین مصیبت تا&nbsp; قیامت&nbsp; شد&nbsp; کباب<br> می‌کنند&nbsp; معمورتر&nbsp; آن &nbsp; بارگاه &nbsp;&nbsp; بوتراب<br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;text-transform:uppercase"></span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;text-transform:uppercase" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%">&nbsp;</span></b></p> text/html 2014-12-23T16:18:10+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد خداوندا چه زیبا آفریدی http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/59 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:2.0pt;text-align: center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size:36.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; خداوندا چه زیبا آفریدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 480;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:45.78%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="45%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">خداوندا ز رحمت این جهان را <br> زمین و کوه و دریا و در و دشت <br> بهار بی‌خزان ای رحمت‌اللّه<br> تو دادی رسم طغیان رودها را <br> تو معماری نمودی قله‌ها را <br> ز صنع تو بود در قعر دریا <br> مقدر کرده‌ای رزق خلایق <br> به عالم گوهر خاک آفریدی <br> عطا کردی به دنیا خاک و خورشید <br> به روی سنگ سخت‌ دار بلوطی<br> بسی چشمه به کوه و دشت و صحرا <br> به کوهستان بسی جنگل فراز است <br> نمی‌دانم چه گویم خالق من <br> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">شگفتی‌ها بود یارب فراوان <br> چو آدم هست اشرف بر خلایق <br> نمی‌دانم چه گویم از یداللّه <br> نظر بر صورت گل‌ها چو کردم <br> چو بینم این زمین و کهکشان‌ها <br> خدایا نعمت تو بی‌شمار است <br> به ما عقل و شعور و درک دادی <br> عطا کردی تو شمس و هم قمر را <br> چه رازی در تو و در خلقت توست <br> خدایا نار و جنت در جهان است <br> چرا در این جهان سست بنیاد<br> توئی مختار و مالک هر دو عالم <br> الهی راضیم من بر رضایت <br> نمی‌دانم کجائی یا چه هستی <br> الهی هرچه باشد در دو عالم <br> خدایا هرچه هستی من ندانم <br> الهی می‌ستایم حکمتت را <br> به وقت هر نمازم در سحرگه <br> الهی خاک درگاه تو هستم <br> خدایا شاکرم بر درگه تو <br> همی بس عسگری تا روز محشر <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b></p> </td> <td style="width:8.54%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="8%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> </td> <td style="width:45.68%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="45%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">به لطف خود چه زیبا آفریدی <br> ز آب و خاک گل‌ها آفریدی <br> بسی روز و تو شب‌ها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آفریدی <br> زمین و کهکشان‌ها آفریدی <br> فراز و کوه و در‌یا آفریدی <br> دو‌صد نعمت که بر ما آفریدی <br> چو دشت و کوه و صحرا آفریدی <br> ز بهر خاک آب‌ها آفریدی <br> وزان نعمت چمن‌ها آفریدی <br> خداوندا چه زیبا آفریدی <br> صفای جان و دل‌ها آفریدی <br> به فضل خود خزان‌ها آفریدی <br> بسی موجود و جان‌ها آفریدی <br> خدایا آسمان‌ها آفریدی <br> شماری چند اعلا آفریدی <br> علی را فوق اعلا آفریدی <br> بسی پنهان و پیدا آفریدی <br> به خود گفتم نهان‌ها آفریدی <br> در آن‌ها راز و سرها آفریدی <br> بسی حسن حسن‌ها آفریدی <br> به عالم آسمان‌ها آفریدی <br> محبت‌ها به دل‌ها آفریدی <br> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">کنار گل تو خس‌ها آفریدی <br> پس از شادی تو غم‌ها آفریدی <br> زمین و کهکشان‌ها آفریدی <br> به عالم مصلحت‌ها آفریدی <br> وجود خود به دل‌ها آفریدی <br> تویی خالق چه زیبا آفریدی <br> همی دانم عجب‌ها آفریدی <br> زمین و کوه و دریا آفریدی <br> برای من نعم‌ها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آفریدی <br> به خوان من تو گل‌ها آفریدی <br> مرا همدم غزل‌ها آفریدی <br> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">که در ذهنم سخن‌ها آفریدی <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%">&nbsp;</span></b></p> text/html 2014-12-23T16:15:32+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد گلدشت بروجرد http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/58 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:48.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;text-transform:uppercase" lang="FA"><font size="7"><img src="http://s5.picofile.com/file/8160080284/627884_XGMkzJxZ.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="402" hspace="0" vspace="0" width="604"></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:48.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;text-transform:uppercase" lang="FA"><font size="7">گل‌دشت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>–<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>چقا <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بروجرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 480;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:47.9%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="47%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">به چقا رفتم و دیدم چه صفایی دارد <br> چه تفرّجگه خوبی است دریاچه‌ی آن<br> آبشارش چو سمیرم که بود بام چقا<br> پلیسه&nbsp; دارد &nbsp; به&nbsp;&nbsp; گمان&nbsp; جای &nbsp; پلنگان&nbsp; باشد <br> کاج&nbsp; سرسبز&nbsp;&nbsp; و&nbsp; گل&nbsp;&nbsp; یاسمن&nbsp; و&nbsp; بید&nbsp; بلند <br> راه &nbsp; پر&nbsp;&nbsp; پیچ و&nbsp; خمش&nbsp; گویی&nbsp; چنار&nbsp; شوره&nbsp; بود<br> چه&nbsp;&nbsp; بگویم&nbsp; که&nbsp; بود &nbsp; باغ&nbsp;&nbsp; جنان&nbsp; هر&nbsp; طرفش<br> عسگری&nbsp; گر&nbsp; به&nbsp; تفرج &nbsp; ره<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>صحرا &nbsp; داری <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b></p> </td> <td style="width:4.16%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="4%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> </td> <td style="width:47.94%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="47%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; text-transform:uppercase" lang="FA">هتل خوب و قشنگ نشو و نمائی دارد<br> قلّه‌ی خوب و قشنگ، آرش و تیری به کمان<br> هر&nbsp; طرف می‌نگری&nbsp; باغ&nbsp; بهشت&nbsp; است&nbsp; و صفا<br> چو به بهرش نگری جای نهنگان باشد <br> دامنش&nbsp; پر&nbsp; ز شقایق &nbsp; گل&nbsp; پونه&nbsp; چو&nbsp; کمند<br> گل‌ دشتش به صفا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>درّه‌ی&nbsp; نارانه&nbsp; بود <br> چشم او بر&nbsp; فلک و&nbsp; دامن&nbsp; زاگرس&nbsp; نظرش <br> به &nbsp; بروجرد&nbsp; و چغا&nbsp; رو&nbsp; که صفایی&nbsp; دارد<br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;line-height:150%">&nbsp;</span></b></p> text/html 2014-12-16T08:02:21+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد پیر جماران http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/56 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:1.0pt;text-align: center;line-height:150%" align="center"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:36.0pt;mso-ansi-font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><img src="http://s5.picofile.com/file/8157539334/90_Untitled_3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:1.0pt;text-align: center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size:36.0pt;mso-ansi-font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">پیر جماران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;mso-bidi-font-size:28.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 480;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:45.94%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="45%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:5.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">خداوندا به خون پاک یاران <br> به سنگر سنگر، سنگرنشینان <br> به حق خون سرداران اسلام <br> به حق کربلاهای هویزه <br> به تاسوعا و عاشورای بستان <br> به عاشورای آن دشت سوسنگرد <br> به حق شاهدان شهر خونین <br> به یارب یارب آن مرزبانان <br> بده نصرت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تو آن رزمندگان را <br> به یارب یارب سنگرنشینان <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:6.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></b></p> </td> <td style="width:6.06%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="6%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td style="width:48.0%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="48%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:5.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">حفاظت کن از آن پیر جماران <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نگهداری کن از یاران قرآن <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نگهداری کن از نور جماران <br> نما یاری تو سربازان ایران <br> نما یاری تو پرچم‌دار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ایران <br> بده نصرت بر آن جان جماران <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بکن یاری تو آن روح جماران <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>که جان بازند بهر دین و قرآن <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>که یاری می‌کنند یار جماران <br> به آه و ناله‌ی شب زنده‌داران <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:6.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">بده بر </span></b><b><span style="font-size: 22.0pt;mso-ansi-font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">عسگری</span></b><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA"> یارب سعادت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>که جان‌بازی کند در راه قرآن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%">&nbsp;</span></b></p> text/html 2014-12-07T09:52:35+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد درمانش حسین است http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/41 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:28.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درمانش حسین است</span></b><b><span style="font-size:28.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:28.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 480;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:45.82%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="45%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خوشا عشقی که پایانش حسین است <br> خوشا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گنجی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که اسرارش حسین است <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اگر اسرار عالم را حصاری است <br> قیام او بود اسرار عالم <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اگر جسمی بود روحش حسین است <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اگر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آزادگی را محوری هست <br> خوشا قلبی که در هنگامه‌ی مرگ <br> خوشا آن دل که سودایش حسین است <br> ز هجر کوی تو محزون‌تر از نی<br> برو بر درگه فرزند زهرا <br>نباشد عسگری از غم نشانی&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><br><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:8.34%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="8%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:45.84%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="45%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خوشا دردی که درمانش حسین است <br> خوشا راهی که پایانش حسین است <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کلید باب و دیوانش حسین است <br> وفا بر عهد، میزانش حسین است <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>وگر روحی بود جانش حسین است <br> به معنی مرکز و خوانش حسین است <br> دوای درد و درمانش حسین است <br> انیس جان و مهمانش حسین است <br> بود جانی که هجرانش حسین است<br> شفاعت ‌گر بود رکنش حسین است <br> </span></b><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هر آن کس جان جاناش حسین است &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-12-07T09:46:03+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد اربعین است http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/38 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:28.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اربعین است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 480;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes; height:30.6pt"> <td style="width:45.94%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:30.6pt" valign="top" width="45%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چرا امروز دوباره دل غمین است <br> دوباره تازه شد داغ دل ما <br> دوباره آسمان غرق عزا شد <br> دوباره دل غبار غم گرفته <br> به یاد آمد اسارت‌های زینب <br> همی دانم که زینب با اسیران <br> چه گویم از دل پر درد لیلا <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دگر ام‌البنین طاقت ندارد <br> علی مرتضی زهرای اطهر <br> فلک با تو چه کرد ای جان زهرا <br> حسین بر عهد خود با خالق خویش <br> فدای خاک پایت عسگری باد <br> <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:8.08%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:30.6pt" valign="top" width="8%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:45.98%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:30.6pt" valign="top" width="45%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>گمان دارم که روز اربعین است <br> دل و جانم عزادار حسین است<br> عزادار حسین روح‌الامین است <br> عزا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در عرش اعلا و زمین است <br> خدایا راه مظلومان همین است <br> زمینش بستر و قلبش حزین است <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>که از داغ علی دائم حزین است <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>که عباسش نگون از صدر زین است <br> سیه‌پوش جنان در اربعین است <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>که از داغت کواکب هم غمین است <br> وفا بنمود و ‌گر‌نه کی چنین است <br> نصیبم گر شود شکرم همین است <br> <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%;tab-stops:215.1pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-12-07T09:42:53+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد در انتظار رویت http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/37 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:5.0pt;text-align: center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size:28.0pt;mso-ansi-font-size: 22.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">در انتظار رویت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 480;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes; height:312.5pt"> <td style="width:46.08%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:312.5pt" width="46%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:4.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">ما ساکنین کویت اینک در انتظاریم <br> یا حجّت‌بن‌الحسن عجّل علا ظهورک <br> یا حجّت‌بن‌الحسن تو را به جان زهرا <br> زین غیبت کبیرت آزرده و ملولیم <br> بر خالق کریمم دست دعا برآریم <br> با آب دیدگانم خاک رهت بشویم <br> در انتظارت ای گل جانم به لب رسیده <br> ای کاش جان سردم بادا فدای جانت <br> ای کاش من ببینم یک لحظه روی ماهت<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ترسم رخت نبینم چشم از جهان ببندم <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:6.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></b></p> </td> <td style="width:6.22%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:312.5pt" width="6%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td style="width:47.72%;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:312.5pt" width="47%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:4.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">از فرقت جمالت تاب و توان نداریم <br> ما عاشقان رویت بی‌صبر و بی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span></span></b><b><span style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">قراریم <br> برس به فریاد ما جز تو کسی نداریم <br> چون مرغک بهاری شام و سحر نداریم <br> جز وصل دامن یار راه دگر نداریم <br> در فجر پر فروغت این آرزو برآریم <br> دریاب عاشقان را ما تشنه‌ی نگاریم <br> زین فرقت تو ای جان دیگر رمق نداریم <br> بی دیدن رخ تو شمس و قمر نداریم <br> چشمم در انتظارت تا جان به سینه دارم </span></b><b><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA"><br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:6.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:1.0pt;text-align: center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">شد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>عسكری <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ملول<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و عمرش بسر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>رسیده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:1.0pt;text-align: center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">جز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>دیدن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رخ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>او<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آز <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دگر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>نداریم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:28.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%">&nbsp;</span></b></p> text/html 2014-08-10T20:35:22+01:00 goodarzinejad.mihanblog.com مهدی گودرزی نژاد زندگی نامه شاعر http://goodarzinejad.mihanblog.com/post/7 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> </span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> به نام آن که رحمان و رحیم است</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> خدای آسمانها و زمین است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> </span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:IranNastaliq"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">زمین و آسمانها در ید اوست</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:IranNastaliq"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">که ذاتش ارحمین و راحمین است</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">سپاس بی کران خداوندی را که آفریننده زمین و آسمانها و همه موجودات عالم است.به درگاه آن کریم بی همتا سر تعظیم فرود می آوریم که نعمت های بی شماری را به بندگانش ارزانی داشته از جمله عقل و درک و شور و شعور.در این جهان پهناور هر کس به چیزی دلبستگی پیدا کرده و به آن علاقمند گشته و به زندگی خود ادامه می دهد.</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">اینجانب علی عسگری فرزند رحیم متولد </span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">۱۳۲۳</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">شمسی صادره از روستای سرچقا از توابع بروجرد.زمان کودکی و نوجوانی خود را در همان محل گذراندم. دهات ما مدرسه نداشت اما در جوار آبادی ما روستایی وجود داشت به نام کلان (کلو) که شادروان میرزا حسین خان کاووسی از مردان خدمت گذار و موثر بروجرد در اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی مدرسه ای ساخته بود و من به آنجا رفته و تحصیلات ابتدایی را سپری کردم.پس از آن چون می دانستم که با توجه به شرایط آن روزگار ادامه ی تحصیل برای من امکان پذیر نیست پیگیر آن نشدم .پس از چند سال ترک تحصیل بنا به دلایل خاص دوباره تصمیم گرفتم به هر قیمت که شده مدرک کلاس ششم را دریافت کنم.من چون حدود دو سال با برادرم در کوره پزخانه های تهران کار کرده بودم و تا حدودی با این شهر آشنایی داشتم مطلع شدم که برای دریافت مدرک ششم ابتدایی در شهرهای بزرگ کشور ثبت نام به عمل می آورند.با تهیه مدارک لازم در دهم اسفند ماه </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang="AR-SA">۱۳۴۳</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> </span></b><b><span style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">شمسی به تنهایی به تهران رفته</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> و به کارخانه ای که سالهای قبل در آن کار کرده بودم رفتم و با کسب اجازه از سر کارگر آنجا در یکی از منازل متعلق به آن کارخانه سکنی گزیدم و بدون هیچ گونه وسیله و امکانات مدت ها به سر بردم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">با پیگیریهای لازم برای انجام امتحانات به جوادیه نزدیک ایستگاه راه آهن رفتم و در دبیرستان رستاخیز در میدان بهمن فعلی ثبت نام کردم و در همان کارخانه که منزل داشتم مشغول به کار شدم.روز موعود رفتم سر جلسه امتحان پس از گذشت یک ماه که جهت دریافت نتیجه مراجعه نمودم دیدم که با معدل بسیار خوبی قبول شده ام.هفت سال بعد که یک روز رفته بودم به شهرستان اراک که شاید بتوانم در کارخانه ماشین سازی کاری پیدا بکنم که چشمم به اطلاعیه روی دیوار افتاد که چند نفر نیز داشتند آن را می خواندند کنجکاو شدم جلو رفته نگاه کردم دیدم که نوشته :کلاس فشرده شبانه به به صورت یک ماهه جهت دریافت مدرک کلاس هفتم دایر می باشد چنانچه مایل هستید شرکت نمایید.در صورت قبول شدن یک هزار تومان پرداخت کنید و در صورت مردود شدن پانصد تومان پرداخت کنید.من بلا فاصله با تهیه مدارک لازمه به آن محل که یک دبیرستان شبانه بوده مراجعه کرده و ثبت نام نمودم و در همان کلاسهای فشرده و شبانه شرکت کردم و پس از گذشت یک ماه مدرک قبولی کلاس هفتم را دریافت نمودم.البته در همان مدت نیز در یک شرکت ساختمان سازی مشغول به کار شدم .این واقعه مربوط به سال </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang="AR-SA">۱۳۵۱</span></b><b><span style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">شمسی بود.از آن زمان به بعد بنا به شرایط خاص زمانی نتوانستم به تحصیل خود ادامه بدهم در صورتی که به ادامه تحصیل و ورزش علاقه بسیاری داشتم و در هر دو رشته استعداد بسیار خوبی داشتم که این مطلب را همه دوستان و بستگانم می دانند.از آن زمان به بعد چون آن شور و شوق و استعداد مرا به خاک سپردند خود را یک مرده متحرک پنداشتم و زندگی و عمر خود را بدون نتیجه دیدم و چون برای خودم و جامعه نتوانستم مثمر ثمر باشم لذا زندگی برایم بی معنی شد و خود را فردی مصرف گرا و سر بار جامعه احساس کردم و می کنم.از خداوند منان عاجزانه می خواهم افرادی که استعداد خوبی دارند و تمایل دارند که در راه ترقی و پیشرفت علم و ایمان و در راه خیر قدم بردارند به همه آنها توفیق روز افزون عطا فرماید تا بتوانند برای خود فردی شایسته و برای جامعه تاثیر گذار باشند انشاءاله</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>....</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">و اما در رابطه با سروده هایم که شرم دارم از آنها به نام شعر یاد کنم تصمیم گرفتم که آن گفته را گرد آوری کرده و در دفتری به رشته تحریر درآورم .</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> </span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:IranNastaliq"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ماجرا از آنجا شروع می شود که من از وقتی که خواندن و نوشتن را اموختم به ادبیات فارسی علاقه بسیار فراوانی احساس می کردم مخصوصا به کتب شعر به ویژه به دیوان حضرت خواجه ی حافظ و شیخ بزرگوار سعدی شیرازی علاقه شدید داشتم و اینک نیز با آنها همدم هستم و آنها را خداوند سخن می دانم .باید گفت خداوند کریم به انها نعمت فوق را ارزانی داشته است.خلاصه بنده کم کم یک مطالبی در قالب شعر نوشتم و دفتری از این نوع سروده ها فراهم آمد. در یکی از روزهای سال </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">۱۳۵۵</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">در بروجرد به منزل یکی از دوستانم به نام مشهدی قاسم رفتم .صحبت ادبیات و شعر شد ایشان پسری داشت بنام ابراهیم که ایشام هم استاد دانشگاه بود و هم شاعر.چند هفته بعد آنها به منزل ما آمدند از انجایی که ابراهیم می دانست که من ادبیات را دوست دارم از بنده پرسید با این همه علاقه ای که به ادبیات داری آیا موفق شده ای که شعر هم بگویی یا خیر. جواب دادم یک چیزهایی مانند شعر نوشته ام او گفت بیاور تا من ببینم من دفتری را که داشتم به نزد ایشان آوردم. پس از مطالعه و دقت فراوان ایشان گفت حالا که شما زحمت می کشی و می توانی این مطالب را بنویسی این سبک را که نوشته ای اشتباه است و شروع کرد به راهنمایی و من سراپا گوش شدم و از آن به بعد تقریبا دستورات او را اجرا و سرمشق خود قرار دارم و تقریبا </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">۹۸</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">درصد نوشته های آن دفتر را کنار گذاشته و از نو دفتر دیگری را بدست گرفته و در موقعیت های مناسب مطالبی را نوشتم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">اکنون بنا به اصرار فرزندانم بخصوص مهدی مجبور شدم که آنها را گرد اوری کرده و به صورت یک مجموعه به چاپ برسانم.</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">با اینکه می دانم نوشته های این کتاب عیب و ایرادهای فراوان دارد و برطرف کردن و اصلاحات آن نیاز به یک استاد ادبیات دارد.امیدوارم روزی روزگاری یکی از نوادگانم به مرتبه عالی استادی ادبیات برسد و این کتاب را تصحیح کرده و اصلاح نماید تا شادی برای افرادی مورد استفاده قرار بگیرد انشاءاله</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>....</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">در پایان از همه کسانی که در کار آماده سازی این کتاب مرا یاری نمودند به ویژه نخستین کسی که الفبای یادگیری را به من آموخت و همچنان در سالهای بعد نیز چراغ راه من بود یعنی استاد منوچهر مهران نهایت قدر دانی و سپاسگزاری را می نمایم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>.<br> </span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">علی عسگری</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">درود لرستان/</span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ز</span></b>مستان </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">۱۳۹۰</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->